Notár JUDr. Katarína Nagyová Notársky Úrad Komárno

Činnosť notára

Notár je štátom určená a splnomocnená osoba vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Notárskeho poriadku. Jeho poslaním je koncipovať notárske listiny a vykonávať notárske úkony, ktorým chcú dať klienti autenticitu verejnej listiny. Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi a pri výkone notárskej činnosti má notár postavenie verejného činiteľa.

Notár svojím postavením a svojou činnosťou dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch, o predchádzanie sporom, je nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzavierajú, právnym poradcom klientov, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov. Notár reprezentuje vážnosť a dôstojnosť právnického stavu spoľahlivosťou, odbornosťou, diskrétnosťou, zodpovednosťou, vykonáva notársku činnosť vážnosťou, nezávisle a je v zmysle zásady legality viazaný zákonom. Dôvera, ktorú úradu notára preukazuje štát i verejnosť, je vyvážená nielen vysokou odbornou spôsobilosťou, dôsledným uplatňovaním práva, ale aj morálnou integritou a rešpektovaním najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe.

Notárskou činnosťou je:

1. Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
Ide o notárske zápisnice o zmluvách (darovacích, kúpnych, zámenných, zaopatrovacích) závetoch, exekučných tituloch, zúženie alebo rozšírenie zákonom stanoveného rozsahu BSM, vyporiadaní BSM, vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a iných právnych úkonoch.

2. Osvedčovanie právne významných skutočností. Na žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Ide najmä o osvedčenia:

3. Konanie vo veciach notárskych úschov:
Notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy listiny najmä závety, peniaze a cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi. Prijatie peňazí do úschovy je praktické pri kúpnej zmluve, v ktorej sa prevádza nehnuteľnosť . Funguje to tak, že sa po uzavretí zmluvy kúpna cena skladá do notárskej úschovy s tým, že bude vydaná predávajúcemu po vydaní rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra.

4. Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov.
Ide o nasledovné úkony notára súvisiace s notárskymi centrálnymi registrami:

Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp)
Registráciu záložného práva na hnuteľné veci, zmien údajov o tomto záložnom práve, začatia výkonu záložného práva a výmaz záložného práva v registri záložných práv vykonáva notár na základe žiadosti. Každý má právo nahliadať do registra záložných práv a požadovať z neho výpisy. Na požiadanie vydá notár výpis z registra záložných práv alebo potvrdenie o tom, že v registri záložných práv určitá registrácia nie je.

Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo)
Pri zápise do registra určených právnických osôb notár osvedčí vyhlásenie zástupcu občianskeho združenia alebo nadácie o splnení podmienok pre zápis do tohto registra, zaregistruje ho a vydá mu o tom osvedčenie

Notársky centrálny register závetov (NCRza)
Obsahuje evidenciu nevyhlásených závetov, listín o vydedení, odvolania týchto úkonov alebo iných úkonov pre prípad smrti a zoznam vyhlásených závetov, listín o vydedení, odvolania týchto úkonov, ktoré boli spísané vo forme notárskej zápisnice alebo ktoré notár prijal do úschovy.

Notársky centrálny register dražieb (NCRdr)
Obsahuje zoznam vyhlásených dražieb s označením predmetu dražby, dražobníka, navrhovateľa dražby, miesta a času konania dražby. Notár na žiadosť oprávnenej osoby zabezpečí zaregistrovanie zákonom ustanovených údajov o dobrovoľnej dražbe do Notárskeho centrálneho registra dražieb a vydá o tom žiadateľovi potvrdenie.

Notársky centrálny register osvedčených podpisov (NCRop)
Každý jeden podpis, ktorý bol osvedčený na Notárskom úrade sa nachádza pod číslom v tomto centrálnom registri aj s údajmi žiadateľa.

Notársky centrálny register notárskych zápisníc (NCRnz).
Obsahuje notárske zápisnice spísané notárom a iné listiny ukladané do registra listín na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Notár zabezpečí uloženie notárskej zápisnice v elektronickej podobe do registra listín v deň jej spísania a na žiadosť zabezpečí uloženie prvopisu akejkoľvek listiny v elektronickej podobe v registri listín.

Notársky osobitný register (Nor).
Notár môže vydávať odpisy z údajov zapísaných v osobitných registroch a osvedčovať ich správnosť, napríklad vydávať výpisy z obchodného registra použiteľné na právne úkony alebo vydávať kópie listín uložených v zbierke listín.

Ide o agendu notára, ktorá je vykonávaná modernými technickými prostriedkami, založenými na báze internetu. Pre výkon tejto činnosti má notár technické a programové vybavenie na elektronické ukladanie, spracúvanie, vyhľadávanie a prenos dát. Z údajov zapísaných v notárskych centrálnych registroch notár vydáva potvrdenia a výpisy, ktoré sú verejnými listinami.

5. V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár
a) poskytovať právne rady,
b) spisovať iné listiny, (plnomocenstvá, rôzne listiny potrebné k zápisu obchodných spoločností do obchodného registra)
c) vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku,
d) poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní (vrátane podania návrhu na vklad v elektronickej podobe za polovičný správny poplatok)

6. Ďalšie činnosti, zverené do pôsobností notára osobitným zákonom, najmä v konaní o dedičstve
Notár pôsobí z poverenia súdu za odmenu ako súdny komisár a vydáva vo vlastnom mene osvedčenie o dedičstve, resp. pripravuje všetky potrebné podklady pre vydanie uznesenia súdu, čím sa konanie o dedičstve značne zrýchľuje.

Ďalšie informácie nájdete na www.notar.sk

Úradné hodiny v kancelárii:

Pondelok: 8.00 - 16.00 hod
Utorok: 8.00 - 16.00 hod
Streda: 8.00 - 17.00 hod
Štvrtok: 8.00 - 16.00 hod
Piatok: 8.00 - 16.00 hod

Notárske úkony je možné v prípade potreby objednať a dohodnúť aj mimo úradných hodín po dohode s notárom.

tel.: 00421 - 35/7705 810
mobil: 0901 706 565
email: katarina.nagyova@notar.sk

Všeobecné elektronické podanie nájdete na http://podanie.gov.sk

Ako nás nájdete        Zväčšiť mapu