Notár JUDr. Katarína Nagyová Notársky Úrad Komárno

Notárska tarifa

Všetky uvedené tarify sú orientačné a bez DPH. Notár má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu.

Za spísanie notárskej zápisnice:

1. Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2, alebo o osvedčenie iných skutkových dejov, alebo osvedčenie o vyhlásení z prvých 3 319,39 € základu 1 %
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 € základu 0,7 %
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 € základu 0,5 %
z presahujúcej sumy až do 99 581,76 € základu 0,3 %
z presahujúcej sumy až do 663 878,38 € základu 0,1 %
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 66,39 €
2. Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov 26,56 €
3. Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení 49,79 €
4. Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb 165,97 €
5. Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb 23,24 €
6. Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra podľa osobitných predpisov 13,28 €

Vidimácia / legalizácia:

1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 1,33 €
2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 2,66 €
3. Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis 1,99 €

Za prijatie do úschovy:

1. Ak ide o listinu 26,56 €
2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze
pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 €
23,24 €
pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane 49,79 €
pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 € vrátane 99,58 €
pri základe nad 33 193,92 € do 331 939,19 € vrátane 165,97 €
pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 € 331,94 €

Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri
záložných práv:


1. z ceny zabezpečovanej pohľadávky pri základe nepresahujúcom
sumu 3 319,39 €
33,19 €
pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane 49,79 €
pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 € vrátane 82,78 €
pri základe nad 33 193,92 € do 331 939,19 € vrátane 116,18 €
pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 € 187,57 €
2. Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho registra záložných práv 16,60 €
3. Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv na jedného záložného dlžníka 3,32 €

Ďalšie informácie o tarifách a poplatkoch nájdete na www.notar.sk

Úradné hodiny v kancelárii:

Pondelok: 8.00 - 16.00 hod
Utorok: 8.00 - 16.00 hod
Streda: 8.00 - 17.00 hod
Štvrtok: 8.00 - 16.00 hod
Piatok: 8.00 - 16.00 hod

Notárske úkony je možné v prípade potreby objednať a dohodnúť aj mimo úradných hodín po dohode s notárom.

tel.: 00421 - 35/7705 810
mobil: 0901 706 565
email: katarina.nagyova@notar.sk

Všeobecné elektronické podanie nájdete na http://podanie.gov.sk